Lớp mình chuẩn bị đăng ký làm đồ án theo khả năng và chuyên ngành mình yêu thích nhé. Về phần ” chuyên ngành đăng ký thì ghi là ĐKH hay TĐH , hay MKT & CBKS là đủ. Đó là tên 3 chuyên ngành mà mình sẽ làm đồ án để bảo vệ tốt nghiệp.
Lớp trưởng báo.

Advertisements