Lớp Cơ điên k53 Đông Triều Bắt đầu học từ 20 tháng 8 năm 2012. Vậy lớp trưởng thông báo trên trang web của lớp . Đề nghị các sinh viên chấp hành nghiêm túc kỷ luật của lớp.

Advertisements